Kā jau esam rakstījuši pirms tam - 2019. gadā mūsu biedrībai "Apvienība I.K.P." izdevās saņemt Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” finansējumu projekta  “Latvijas iedzīvotāju, tai skaitā skolēnu un studējošās jaunatnes praktisko zināšanu uzlabošana, savstarpējās uzticēšanās un sadarbības veicināšanā ar sociāli atstumtajām sabiedrības grupām” īstenošanai.

 

Mūsu vīzija ir sabiedrība, kas brīvprātīgi un atbildīgi iesaistās pilsoniskajās aktivitātēs, izprotot un apzinoties Latvijas un tās iedzīvotāju kā valstiskas sistēmas vērtību un unikalitāti, kā arī spēj vienlīdzīgi pārstāvēt visu pušu intereses un domstarpību risināšanas process ir humāns, taisnīgs un balstīts uz sadarbību un labdarības iniciatīvām.

 

Projekta mērķi:

1. Skolēniem, studējošai jaunatnei un ikvienam iedzīvotājam ir zināšanas un praksē pielietojamas prasmes par demokrātiskas valsts politikas vadības mehānismiem, cilvēku pamattiesībām un brīvībām, interešu aizstāvību;

2. Skolēniem, studējošai jaunatnei un ikvienam iedzīvotājam ir iespēja un brīva griba iesaisīties sabiedrības līdzdalības aktivitātēs, uzlabojot dažādu sabiedrības grupu savstarpējo uzticēšanos, sapratni un sadarbību;

3. Palielināt biedru, brīvprātīgo/dalībnieku skaitu.

 

Realizējot šo projektu, skolēniem, studējošai jaunatnei, skolotājiem, vecākiem, kā Latvijas sabiedrības daļai tika sniegta iespēja apgūt, aprobēt un izmantot savā pilsoniskās atbildības kontekstā zināšanas un praksē pielietojamas prasmes par demokrātiskas valsts politikas vadības mehānismiem, cilvēku pamattiesībām un brīvībām; kopīgi tika apzināta iespēju telpa, kurā balstoties uz brīvu gribu, iesaistīties sabiedrības līdzdalības aktivitātēs, uzlabojot dažādu sabiedrības grupu savstarpējo uzticēšanos, sapratni un sadarbību.

 

Projekta laikā esam paviesojušies 7 Latvijas pilsētās - Alūksnē, Daugavpilī, Gulbenē, Jelgavā, Jēkabpilī, Liepājā un Rēzeknē. Līdz šim novadīti 22 semināri un līdz oktobra beigām plānoti vēl divi. Semināros piedalījušies vairāk kā 650 apmeklētāji!

 

Apmeklētāji uzzināja par:

  Nevardarbīgu un vardarbīgu uzvedību skolā

  Konfliktiem un komunikāciju starp dažādām cilvēku grupām, tai skaitā ar sociāli atstumto sabiedrības daļu

  Meditācijas vietu un lomu starppersonālā saskarsmē.

  Starppersonu saskarsmes un komunikācijas veicināšanu.

  Brīvprātīgo darbu.

 

 

Vēlamies padalīties ar apmeklētāju atsauksmēm:

 

     Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola

Novērtējam atzinīgi un lietderīgi semināros realizētās tēmas visās auditorijās (skolotājiem, skolēniem, vecākiem), jo semināru laikā bija iespējams iepazīties ar Mediācijas pamatprincipiem un metodēm, kā savstarpēji komunicēt, izturoties vienam pret otru cieņpilni, empātiski un konstruktīvi.

Nodarbību laikā tika realizēti praktiski saskarsmes paņēmieni un dažādas spēles pozitīvas komunikācijas veicināšanai un šķēršļu novēršanai. Praktiskā līdzdarbošanās deva iespēju klausītājiem dziļāk izprast dažādos komunikācijas un saskarsmes veidus, kas veicina fiziskās un emocionālās labsajūtas uzlabošanos. Iepazīstoties ar šāda veida praktiskajiem paņēmieniem, tiek attīstīts ikdienas komunikācijas process, kas skolā ir ļoti nozīmīgs skolēnu audzināšanas un mācību procesa kontekstā.

Īpaši vērtīgi tika izklāstīti un atklāti praktiski padomi vecākiem, kā izprast savus bērnus mūsdienu strauji mainīgajā pasaulē. Labākai pusaudžu vajadzību un interešu izpratnei, vecākiem tika dota iespēja veikt dažādus testus ( pusaudžu darbības atpazīšanas tests; lomu kartes u.c.).

Skolēniem tika piedāvātas teorētiskas un praktiskas nodarbības diskusiju veidā. Caur praktiskām līdzdarbošanās iespējām tika veidota izpratne par pozitīvas saskarsmes modeļiem, konfliktu risināšanas iespējām, empātiju, atbildības uzņemšanos, citādā un atšķirīgā pieņemšanu, kas kopumā papildināja Sociāli emocionālās audzināšanas programmu skolā, kas tiek realizēta jau septīto gadu.

 

 

     Jēkabpils Izglītības pārvalde

Jēkabpils Izglītības pārvalde pozitīvi vērtē Sabiedrības integrācijas fonda Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” projekta “Latvijas iedzīvotāju, tai skaitā skolēnu un studējošās jaunatnes praktisko zināšanu uzlabošana, savstarpējās uzticēšanās un sadarbības veicināšanā ar sociāli atstumtajām sabiedrības grupām” ietvaros Biedrības Apvienības I.K.P. reģ.Nr.40008242131 Jēkabpilī organizētos informējošos seminārus skolēniem, skolotājiem un vecākiem. Informējošie semināri bija vērtīgi ikvienam,  klausītājam, lai izglītotos, uzzinātu un papildinātu zināšanas par nevardarbīgu komunikāciju un pozitīvu saskarsmes  veicināšanu. Mazinātu stereotipus par sabiedrības sociāli atstumtajiem cilvēkiem un sekmētu izpratni par šo cilvēku problēmām un nepieciešamo atbalstu.

Jēkabpils Izglītības pārvalde izsaka vēlmi sadarboties ar Biedrību Apvienību I.K.P. arī nākamajā projekta turpinājumā. 

 

 

     pamatskolas skolotāji

Paldies par interesanto nodarbību, kuras laikā bija iespējams papildināt zināšanas, pavadīt laiku pozitīvā gaisotnē kopā ar kolēģiem un vecākiem. Nodarbība "atsvaidzināja" zināšanas par pozitīvo saskarsmi un to veicināšanu ikdienā. Iegūtās zināšanas tiks izmantotas sociālo zinību stundās, klases audzināšanas darbā un ikdienā. Gūtas vērtīgas atziņas darbam gan teorētiski, gan praktiski. Kopīgi mācās/ darbojas skolotāji un vecāki. Patīkama gaisotne nodarbību laikā. Zinošas un atvērtas pasniedzējas, pašas ļoti labi izprot nodarbības tematus. Veiksmīgs darbs komandā. Saprotama prezentācija. Prot iesaistīt darbā auditoriju, uzklausa un pieņem visus atbilžu variantus. Ir padomāts par motivēšanu sadarbībai.

Paldies mediatorei Lolitai Strodei ar komandu par interesanto nodarbību “Domstarpību un konfliktu risināšana’’ Šī nodarbība papildināja manas zināšanas konfliktu risināšanas jomā, lika ieklausīties sevī un bērnos, būt atjautīgai un radošai, izraisīja pārdomas par to, kas es esmu, kāds ir mans pašvēŗtējums… Nodarbība “paskrēja” nemanot un mājās devos ar pozitīvām emocijām! Paldies par saturīgo nodarbību!

 

 

     pamatskolas bērnu vecāki

"Labi saprotama nodarbība, iedvesmojoši un pozitīvi nodarbības vadītāji. Vērtīgs devums komunikācijai ar bērnu. Pamācoši ieteikumi, ko lietot ikdienā. Bija interesanti, turpmāk mēģināšu risināt konfliktus un domstarpības ģimenē labāk."

 

 

     skolotāja Anita

1. Patiesība, labestība, lietderība - doma no Sokrāta, ko gribētu iedzīvināt.

2. Atcerēties ikdienā - kā tu pret citiem, tā citi pret tevi, un tas attiecas arī uz skolēniem.

3. Klausoties kolēģus, sapratu, ka mani moka mazvērtības kompleksi, jādomā/ jārīkojas, kā no tiem atbrīvoties.

4. Atrast vārdus, lai paslavētu, pamanītu labo skolēnos, kolēģos, apkārtējos. Nebaidīties izteikt komplimentus! Šāda veida semināri rosina padomāt par sevi. Paldies!

 

 

     skolotāja Santa

Par otrdienas semināru - aktuāla un noderīga tēma gan kā pedagogam, gan arī vienkārši kā cilvēkam. Lika aizdomāties par to, kā un ko runājam ar līdzcilvēkiem, kādas sekas uz citiem atstāj mūsu darbība vai bezdarbība.

 

 

     skolotāja Sarmīte

Seminārs vērtīgs ikvienam no mums. Gudra, zinoša lektore, kura prot ieinteresēt auditoriju. Patika praktiskās nodarbības. Labi,ka bija mazie starpbrīdīši. Piedaloties seminārā, domās tika pārlapotas un izanalizētas vairākas situācijas iz dzīves!

 

 

     skolotāja Sandra

Paldies par šo iespēju  atgriezties pie sarunām ar sevi...Cik labi , ka ik pa brīdim skanēja  vārdi - mēs visi esam cilvēki, ar kļūdām, veiksmēm, neveiksmēm, bet CILVĒKI. Un - katrs grib būt mīlēts! Katrs! Ikdienas skrējienā vērtējam un bieži sarindojam satiktos cilvēkus  izdevīguma laukumā. Diemžēl!

Dzirdēju tik  saprotoši un neierasti par "neērtajiem".

Atceros stāstu par naudas skaņu. Es ieklausos, jo baidos nesadzirdēt sienāzi!

 

 

     skolotājs Rolands

Semināra struktūra bija ļoti labi saplānota, skolotāji ne tikai klausījās, bet arī iesaistījās dažādās pamācošās aktivitātēs. Mums tika sniegts priekšstats par to, cik svarīgi ir IZLASĪT uzdevuma nosacījumus pirms darba sākšanas, mācījāmies sadarboties grupās kā mākslinieki un ziņu nesēji, viens otram nodot informāciju par redzēto. Par šī semināra apmeklējumu nenožēloju un ieteiktu to izdarīt arī citiem!

 

 

     Roberts, 11.a

“Manuprāt, pasākums bija ļoti interesants un ikdienā noderīgs. Šī bija perfekta iespēja izvērtēt savas zināšanas konfliktu risināšanā un apgūt, kā uzdot pareizos jautājumus, lai atrisinātu kādu konfliktu ātrāk un efektīvāk.”

 

 

     Keita, 8.c

“Es biju seminārā par mediāciju. Es no šīs nodarbības ieguvu daudz ko jaunu. Turpmāk es zināšu, kā reaģēt uz konfliktu, kurš ir starp klasesbiediem vai pat skolā gaitenī. Man personīgi ļoti patīk šāda veida semināri, ko var izmantot ikdienā jebkurš. Gribētos vēl šāda veida seminārus turpmāk.”

 

 

     Sintija, 8.d

“Mani šis pasākums ieinteresēja! Uzzināju, kā var otram cilvēkam uzlabot garastāvokli, ja redzu, ka kādam tas ir slikts. Redzēju no malas, kā izskatās, kad cilvēki strīdas sīkumu dēļ, piemēram, par zīmuli. Uzzināju, kā risināt konfliktu un kā neiesaistīties konfliktos. Šāda tipa pasākumi, manuprāt, interesētu ikvienu, jo ir pamācoši un dzīvē noderīgi. Domāju, ka būtu labi, ja šādi pasākumi būtu arī turpmāk JVĢ. Garums šim pasākumam bija 4 stundas, un tas bija pietiekams, jo galu galā mēs nesēdējām uz vietas, mēs spēlējām arī spēles.”

 

 

     Anna, 7.b

“Es šādus pasākumus skolā uztveru kā vajadzīgus, piemērotus un ļoti noderīgus. Konflikti, strīdi un nesaskaņas skolā, klasē vai draugu lokā nenotiek katru dienu, taču, kad izceļas strīds, ir jāzina, kā rīkoties, un jāatrod tam labākā pieeja.

Par to, kā konflikti izceļas, kas tos veicina, kā "neuzkurināt" sevi un citus, par to mums stāstīja, bet diemžēl tikai diviem skolēniem no katras klases. Uzskatu, ja skola vēlas tiešām savu ikdienu BEZ pārpratumiem, nevajadzīgiem konfliktiem un nesaskaņām, šādus pasākumus vajadzētu rīkot katrai klasei atsevišķi. Šis pasākums mums visiem, manuprāt, daudz dotu. Tas noderētu ne tikai skolā, bet arī ārpus tās, komunicējot ar saviem vienaudžiem, vecākiem, treneriem un arī ne tik labi pazīstamiem cilvēkiem.

Man ļoti patika šis pasākums, un es būtu priecīga, ja mēs šādus pasākumus varētu apmeklēt biežāk! Paldies par šo iespēju!”

 

 

     Elīna, 7.e

“Man ļoti patika spēlēt spēles, tādēļ bija interesanti klausīties lekcijas laikā. Manuprāt, lektorēm bija ļoti laba pieeja maniem vienaudžiem!”

 

 

     Elizabete, 7.d

“Pasākumā uzzināju daudz ko jaunu, un domāju, ka iegūtās zināšanas noderēs kā tagad, tā arī nākotnē. Pasākums bija ļoti vērtīgs, jo bija interesanti klausīties un spēlēt paredzētās spēles. Šis pasākums bija lietderīgs un jauks, ļoti ceru, ka tādi skolā notiks vēl.”

 

 

PALDIES visiem, kas palīdzēja semināriem notikt un PALDIES visiem, kas ieradās!

 

 

 

 

 

Aicinām aplūkot mūsu mājaslapu vai Facabook lapu, lai uzzinātu vairāk!

Ja rodās kādi jautājumi par šādām vai kādām citām lekcijām, nodarbībām un apmācībām - gaidīsim no Jums ziņu!