Atbalsta un izglītojošās grupas pieaugušajiem (vecākiem, audžu vecākiem, skolotājiem ...) un Atbalsta un izglītojošās grupas jauniešiem

 

     Grupās tiek izmantotas mediācijas, supervīzijas un Labas dzīves modeļa metodes.

 

      Grupu darba mērķis ir palīdzēt atjaunot ģimeņu un indivīda sociālās funkcionēšanas spējas, novērst disfunkciju ģimenē kopumā un katram indivīdam, veicinot izglītošanos psihiskās veselības uzturēšanā un stiprināšanā, ar atbalstu palīdzot radīt priekšnoteikumus labvēlīgai sociālajai videi bērnu audzināšanā.

 

Izglītojošās un atbalsta grupu nodarbības:

 • Jauniešu/pusaudžu atbalsta/izglītojošas grupas “Vardarbības mazināšanā un veselīgu attiecību veicināšanā 
  10(desmit) nodarbības

 • Jauniešu atbalsta grupa “Dzīves un pašvadīšanas prasmes – veselīgu attiecību veidošana ar sevi un pasauli
  17 (septiņpadsmit) nodarbības

 • Vecākiem, audžu vecākiem (sākumskolas skolotājiem) “Bērna emocionālā audzināšana
  10 (desmit) nodarbības

 • Vecākiem, audžu vecākiem “Ceļvedis audzinot pusaudzi
  10 (desmit) nodarbības

 • Audžuģimeņu atbalsta grupas
  10 (desmit) nodarbības

 • Izglītojošā programma skolotājiem un izglītības darbiniekiem “Sociāli-emocionālā kompetence, konfliktoloģija, krīze – teorijā un praksē
  16 (sešpadsmit) nodarbības

 • Izglītojoša programma bērnu un jauniešu vecākiem un aizbildņiem  Konstruktīva konfliktu risināšana vecākiem un bērniem – atbalsts krīzes situācijā”
  36 (trīsdesmit sešas) nodarbības

 • Iekšējo resursu, viengabalainības un konsekvences aktivizēšana
  15 (piedspadsmit) nodarbības