Pirms mums ir radusies ilgi gaidītā iespēja tikties ar jums klātienē, vēlamies uzsākt sarunas par 1. aktivitātē plānotajām tēmām!


INICIATĪVA

Uz iniciatīvu cilvēki mēdz skatīties dažādi, taču, neatkarīgi no uzskata par to, kur sākas iniciatīvas, tā tomēr ir spēja ieraudzīt un arī uzsākt nepieciešamo rīcību.

Tajā ietilpst radošums, inovācija, riska uzņemšanās, kā arī spēja plānot un vadīt projektus izvirzītā mērķa sasniegšanai – to visu varētu saukt arī par uzņēmību. Ja mēs esam uzņēmīgi, tad mums vairojās panākumi dzīvē – gan sadzīvē, gan darbā. Ja mēs trenējam savu uzņēmību un spējam, gribam, protam uzņemties iniciatīvas, mēs veiksmīgāk varam iedziļināties notiekošajā, izmantot radušās izdevības un iesaistīties mājas, darba un arī pilsoniskajās aktivitātēs!

       Kādi ir ieguvumi no iniciatīvām?

     - pašizaugsmes un pašattīstības iespējas
     - sadarbības prasmju attīstīšana
     - radošuma trenēšana
     - pieredze komandas darbā
     - iespēja iepazīties ar dažādām inovācijām
     - iegūto prasmju un zināšanu izmantošana ikdienā
     - iespēja dibināt pašam savu NVO
     - laika un budžeta plānošanas prasmju attīstīšana
      - un daudz kas cits!

 

 

 

Citu pieredze tiešām motivē!

 

Bieži vien cilvēki nemaz neapzinās, kas uzņemās vai iesaistās kādās iniciatīvās. šeit mēs vēlamies padalīties ar jauniešu pieredzi brīvrpātīgajā darbā, kas ir lieliska iniciatīvas uzņemšanās forma!

Noklausies Alvīnes pieredzes stāstu klikšķinot uz attēla!

 

Un te arī Lauras pieredze strādājot brīvprātīgo darbu!

 

 

Šeit Ieva stāsta par savu pieredzi brīvprātīgajā darbā!

 

Vai Tev ir pieredze brīvrpātīgajā darbā? Ko Tev tas ir iemācījis?

Droši raksti mums FaceBook, Instagram vai youtube.com komentāru sadaļā!

 

 

 

Esam gatavi darbam!

Līdz par 2024. gada beigām mums ir ko jums piedāvāt - pasākumi, apmācības, lekcijas, praktisā darbošanās, padziļinātas apmācības, diskusijas un daudz kas cits!

Projektā "Kopā stirpi!" kopā plānotas 7 aktivitātes:

  • "Es un iniciatīva". Atvērti publiski pasākumi jauniešiem ar diskusijām par demokrātiju, sabiedrības iespējām un piedalīšanos.

Aktivitātē notiks atvērti publiski pasākumi jauniešiem un mazaizsargātiem jauniešiem  ar diskusijām par demokrātiju, sabiedrības iespējām un piedalīšanos. Pasākumos tiks aicināts piedalīties arī iekviens interesents kopā ar jauniešiem, jo Latvijas pilsoņiem ir jābūt tiem, kuri kontrolē valsts pārvaldes institūciju darbību un aktīvi piedalās inovāciju, problēmu risināšanu meklējumu iniciatīvu izvirzīšanā, nevis otrādi.

Šajā aktivitātē organizēsim atvērtus publiskus pasākumus, kuros diskutēsim par sekojošām tēmām:
- vai gribam un protam uzņemties inicatīvas?;
- iedzīvotāju līdzdalība un pilsoniskā sabiedrība;
- kas ir sabiedrības vadība?;
- kas ir demokrātija, demokrātiskās vērtības;
- demokrātijas formas un sabiedrības piedalīšanās;
- problēmas un sabiedrības iespējas;
- vai var iztikt bez politikas?;
- kas mums jāprot, lai līdzdarbotos politikā.

  • "Manas prasmes - mana kompetence"- izglītojoši semināri.

 Tiešs turpinājums un pastiprinājums aktivitātei "Es un iniciatīva".  Piesaistot jomu profesionāļus, jaunieši apgūs padziļinātas pamatprasmes, lai droši un pašpārliecināti spētu veidot un iekļauties Pilsoniskajās aktivitātēs ne tikai savā reģionā, bet ikvienā vietā, kur vēlēsies to darīt. Iegūtās zināšanas nostiprinās saskarsmes un līdzdarbības iemaņas starp dažādu kultūru, tautību, valstisko piederību jauniešiem un ikvienu citu cilvēku. Strādājot ar dažādām iedzīvotāju grupām, esam praksē pārbaudījuši teoriju par to, ka tikai iemācoties pašvadību, mēs spējam izprast, pieņemt un vadīt citus.

  • "Demokrātijas nedēļa" - publiski pasākumi.

Ņemot par pamatu 2020. gadā uzsākto jauno pilsonisko iniciatīvu “Demokrātijas nedēļa”, kas norisinājās no 1. maija līdz 9. maijam, attīstīsim plāšaka veidā, aicinot būt aktīviem jauniešiem un ikvienam sabiedrības loceklim Latvijā. 20. gadsimts ir kļuvis par demokrātijas gadsimtu. Tikai aktīvi diskutējot, varam nodot ziņu par 3 demokrātijas pamatkritērijiem (A.Linkolns): cilvēkiem jābūt teikšanai, par to, kā viņus pārvalda; tauta ne tikai ievēl savus pārstāvjus, bet arī iesaistās būtiskos politiskos jautājumos (cilvēki izjūt atbildību pret savu valsti un citiem iedzīvotājiem); ievēlētie pārstāvji strādā tautas, nevis kādas atsevišķas grupas interesēs. Ir svarīgi izprast demokrātijas vietu un lomu katra indivīda ikdienā un sadzirdēt dziļo jēgu E.Levits, LR Valsts prezidenta teiktajā: “Demokrātija ne tuvu nav perfekta, taču tā ir augstākais politiskais sasniegums, ko civilizācija līdz šim ir sasniegusi. Vienīgajai no valsts iekārtām tai piemīt spēja mācīties no kļūdām un pašuzlaboties. Tādēļ sabiedrībai ir jāapzinās, ka visas (vismaz līdz šim piedāvātās) alternatīvas ir sliktākas.” Jaunieši ir visstiprākais instruments demokrātijas kultūras celšanā un vēstījuma nodošanā.

  • "Zinošs jaunietis ir vērtība!"- padziļinātas apmācības pēctecības nodrošināšanai.

Ar pieredzējušu neformālās izglītības treneru/profesionāļu līdzdarbošanos, celsim un aktivizēsim talantīgu jauniešu - līderu zināšanu un prasmju pilnveidošanu, viņu iniciatīvu un līdera prasmju attīstību, brīvprātīgā darba veikšanas un tā izpratnes veidošanu ne tikai pilsoniskās līdzdalības kontekstā. Jauniešiem tiks sniegtas zināšanas arī par:
- NVO, to dibināšanas formām, dokumetu noformēšanu;
- brīvprātīgo darbu;
- finansējuma piesaisti gan piedaloties dažādos projektu konkursos, gan tiekoties ar potenciālajiem sponsoriem

  • "Es protu un dodu" - atklātas diskusijas, kuras sāk vadīt jaunieši.

 Turpinās projekta pirmajā aktivitātē "Es un iniciatīva" uzsāktos pasākumus, kuros to vadību jau sākam nododot jauniešiem. Jaunieši gan dalīsies savā pieredzē, gan turpinās diskusijas skolās un pašvaldību publiskajā telpā par tēmām.

  • "Kopā spējam labāk!" - jauniešu organizēti iniciatīvu diskusiju/informācijas noslēguma pasākumi.

Tāpat kā visas projekta aktivitātes, arī šī aktivitāte ir mērķu sasniegšanas neatņemama sastāvdaļa.

Projekta noslēgumā Daugavpilī un Liepājā tiks organizētas kopā 4 iniciatīvas (katrā 2), kuras organizēs un vadīs jaunieši-līderi, iepazīstinot ar sevi un demonstrējot apgūtās pēctecības prasmes. Paredzamais aktivitātes apmeklētāju kopējais skaits ir 120 (katrā pasākumā vidēji 30 apmeklētāji).

Pasākumu organizēšanā un norisē jaunieši uzrunās gan dažādus sociālos slāņus un nacionalitātes pārstāvošās organizācijas, gan mazākumtautību pārstāvjus, gan dažādas organizācijas, kuras apvieno cilvēkus ar īpašām vajadzībā, gan organizācijas, kur atbalstu saņem cilvēki pēc ieslodzījuma.

Jaunieši, kopā ar mentoriem, iepazīstinās interesentus ar saviem pilsonisko iniciatīvu projektiem, aicinās diskutēt par iniciatīvām, kā arī aicinās iesaistīties projekta ietvaros attīstīt plānotajā mazaizsargāto jauniešu atbalsta tīklā.

  • "Es drīkstu teikt!"- attālināta diskusiju platforma.

Mūsuprāt, viena no būtiskākajām kompetencēm pilsoniskas, demokrātiskas sabiedrības veidošanā, ir iedzīvotāju, īpaši jauniešu spējai kritiski un loģiski analizēt iegūto informāciju, izprast norišu cēloņsakarības un veidot argumentētu viedokli par sabiedrībā un valstī notiekošajām norisēm, tostarp politiskajiem notikumiem.  

Aicinām ikvienu interesentu iesaistīties ar mums sarunā!

 

 

 

     Visu oktobri esam cītīgi strādājuši – koriģējuši un uzlabojuši projektu, komunicējuši ar partneriem un veikuši dažādus citus organizatoriskos darbus – un nu varam ar lepnumu teikt, ka līgums ar Aktīvo iedzīvotāju fondu ir parakstīts!

     Stratēģiskā projekta “Kopā stipri!” mērķis ir jauniešu līdzdalības stiprināšana un mazaizsargāto jauniešu grupu spēju vairošana, nodrošinot pēctecību demokrātijas kultūrai. Projekta pamata norises teritorija laika periodā no 2020-10-01 līdz 2024-04-30 ir Kurzeme un Latgale.

     2021. gada 1. ceturksnī tiks organizētas un vadītas 7 aktivitātes katrā vietā, kurās plānojam tikties ar 390 jauniešiem 14 publiskos diskusiju pasākumos “Es un iniciatīva” par demokrātiju, iespējām un piedalīšanos. Šo pasākumu nākošajos posmos - izglītojošos semināros “Manas prasmes – mana kompetence” un “Zinošs jaunietis ir vērtība!” kopā izglītosimies ar 110 jauniešiem prasmēs veidot dialogu, argumentēt, cieņpilni reaģēt uz provokatīvām situācijām, strukturēti iepazīstot politikas veidošanos.

     Padziļinātās apmācībās tiks sagatavoti 40 jaunieši, kuriem būs prasmes un izpratne par NVO, to izveidošanu (tiks izveidotas divas NVO), finansējuma piesaisti, par pilsoniskās līdzdalības popularizēšanu un citu jauniešu izglītošanu un apmācīšanu demokrātijas vērtību nodošanas pēctecībā.

     Projekta realizācijas otrajā posmā jaunieši arī paši organizēs un vadīs publiskos pasākumus, prezentēs savas iniciatīvas un to ietvarā savas prasmes iegūtajās zināšanās. Visa projekta norises gaitā notiks attālinātas atklātas diskusijas, kuras vadīs gan paši jaunieši, gan dažādu sabiedrības vadības jomu profesionāļi.

     Projekta rezultāts ir sekmīga pēctecība - jaunieši ir izglītoti un zinoši demokrātijas kultūras jomā, spēj aktīvi darboties un tālāk nodot zināšanas. Projekta realizācijas laikā 20 izglītojošos pasākumos,  26 publiskās aktivitātēs, 4 iniciatīvās, 10 virtuālās vides aktivitātēs un to noslēdzot,  būs pieaudzis tādu iedzīvotāju īpatsvars, kuri iesaistās pilsoniskajās aktivitātēs, kuri tic personīgajai spējai ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesus.

     Aktīvo iedzīvotāju fonds ir Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumentu programma, kuras darbībai finansējums piešķirts 15 Eiropas valstīs: Bulgārijā, Čehijā, Grieķijā,  Horvātijā, Igaunijā, Kiprā, Latvijā, Lietuvā, Maltā, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā un Ungārijā. Līdz 2020.gada maijam Aktīvo iedzīvotāju fondi savu darbu ir sākuši 13 valstīs (izņemot Kipru un Ungāriju).

     Aktīvo iedzīvotāju fonda finansējumu visās valstīs nodrošina Islande, Lihtenšteina un Norvēģija (donorvalstis, kas finansē EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentus), individuāli vienojoties ar katru saņēmējvalsti par fonda apjomu konkrētajā valstī.

     Aktīvo iedzīvotāju fonda darbības mērķis visās valstīs ir pilsoniskās sabiedrības un iedzīvotāju līdzdalības stiprināšana un mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spēju vairošana.

     Visās valstīs Aktīvo iedzīvotāju fondu administrē NVO apvienības – šis ir donorvalstu nosacījums, lai nodrošinātu pilsoniskās sabiedrības aktivitāšu neatkarību no valsts pārvaldes un biznesa sektora ietekmes. Turklāt AIF atbalstīto projektu kopumam katrā valstī ir jāveicina pilsoniskās sabiedrības ilgtspēja un kapacitāte, jāstiprina pilsoniskās sabiedrības loma līdzdalības, aktīvas pilsoniskās sabiedrības un cilvēktiesību ievērošanas procesos.

 

 

 Projektu “Kopā stipri!” finansiāli atbalsta
Norvēģija, Islande un Lihtenšteina.
EEZ un Norvēģijas granta apjoms ir 87460,44 eiro.