Turpinam iesākto! Arī 2023. un 2024. gadā turpinam Sabiedrības integrācijas fonda finansētā projekta īstenošanu. Šis projekts ir tiešs turpinājums 2022. gadā iesāktajiem darbiem. Apsiprināts projekts “Spēcīga un ilgtspējīga organizācija sabiedrības izglītošanā un vienošanā - II”

 

       Projekta mērķis ir ilgtspējīgas un spēcīgas sabiedrību izglītojošas organizācijas kapacitātes stiprināšanas turpināšana, veicinot uzticēšanos nevalstiskajam sektoram ar dažādu sabiedrības grupu, tai skaitā pieaugušo un bērnu savstarpējās uzticēšanās un sadarbības stiprināšanu, sniedzot visaptverošu izglītojošu atbalstu vecākiem un ikvienam pieaugušajam, kurš ikdienā cieši saskaras ar bērniem un jauniešiem.

        Projektā plānots:

 • Grupu nodarbības programmā “Konstruktīva konfliktu risināšana vecākiem un bērniem – atbalsts krīzes situācijā” -
  2 apmācību reizes
 • Grupu vadītāju apmācības programmā “Sociāli-emocionālā kompetence, konfliktoloģija, krīze – teorijā un praksē” 
 • Programmas “Viengabalaina un konsekventa personība sadrumstalotā laikā” videolekcijas formāta izveidošana
 • Programmas “Konstruktīva konfliktu risināšana vecākiem un bērniem – atbalsts krīzes situācijā” videolekcijas formāta izveidošana

       Biedrības “Mediācijas telpa” viens no mērķu realizēšanas uzdevumiem ir dažādu sociālo slāņu un vecumposmu iedzīvotāju izglītošana par cieņu pret personu, tās uzskatiem, vajadzībām un interesēm; iesaistīšanos un pašatbildību; brīvprātīgumu piespiešanas un sodu vietā; empātiju un perspektīvas maiņu.  Izvirzītie konkrētie uzdevumi un to izpildei nepieciešamās aktivitātes ilgtermiņā ietver darbu sabiedrības labā biedrības darbības jomās reģionālā un nacionālā līmenī.

 

 

        Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai biedrības “Mediācijas telpa” FaceBook kontā kā arī uzrunāt mūs, ja Jums radās interese piedalīties kādās no apmācībām.

 

 


Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds
no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

 

 

 

 

Apstiprināts projekts #NVOfonds2022

 

        Ar milzīgu prieku un gandarījumu informējam, ka esam veiksmīgi startējuši Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” atklāta projektu konkursā un ieguvuši tiesības realizēt savu gaidīto un loloto projektu “Spēcīga un ilgtspējīga organizācija sabiedrības izglītošanā un vienošanā” ar vīziju stiprināt biedrību “Mediācijas telpa” un sniegt vēl vairāk pienesumu sabiedrībai, kurā dzīvojam.

 

        Ikviens pārmaiņu process, ja spējam uz to paskatīties konstruktīvi, rosina darboties radoši. Projekta “Spēcīga un ilgtspējīga organizācija sabiedrības izglītošanā un vienošanā”  mērķa " Ilgtspējīgas un spēcīgas sabiedrību izglītojošas organizācijas kapacitātes stiprināšana " sasniegšanā, biedrība "Mediācijas telpa" realizēs aktivitātes, kas stiprinās organizācijas kapacitāti, kuras darbība ir vērsta uz ilgtermiņa izaugsmi, sociālo kohēziju, ilgtspējīgas attīstības principu ievērošanu caur indivīdu izglītošanu bērnu labbūtības veicināšanā. Ikdienas darbības dažādošanai tiks izveidota unikāla metodisko materiālu sērija, kura projekta gaitā tiks aprobēta 6 mērķa grupu auditorijās.  Izstrādātais un aprobētais  metodiskais materiāls būs ilgtermiņā pārmantojama, pēctecīga un ilgtspējīga programma, kuras tālākā realizācija būs pieejama ikvienam interesentiem. Vienlaicīgi tas nākotnē palielinās finansiālo neatkarību no projektu finansējuma avotiem.

 

        Esam uzsākuši darbu pie trīs metodisko materiālu izstrādes, lai šī gada vidū varētu pievērsties šo materiālu aprobācijai. Trīs metodisko materiālu izstrāde sekojošām iedzīvotāju grupām:

 • I.gr.- Skolas un skolotāji (ikviens, kurš, strādā ar bērniem un jauniešiem,) Metodiskais materiāls. Nr.1. ”Sociāli-emocionālā kompetence, konfliktoloģija, krīze – teorijā un praksē”. Kursa apjoms 32 ak.h stundas. 
 • II.gr.- Bērnu un jauniešu vecāki un aizbildņi Nr.2 “Konstruktīva konfliktu risināšana vecākiem un bērniem – atbalsts krīzes situācijā” . Kursa apjoms 60 ak.h stundas.
 • III.gr.- Ikviens interesents. N.3. “Viengabalaina un konsekventa personība sadrumstalotā laikā”. Kursa apjoms 12 ak.h stundas.

 

        Šajos materiālos plānots ietvert teorētiskas zināšanas un praktiskus uzdevumus, kas var palīdzēt uzlabot bērnu, pusaudžu un jauniešu dzīvi nākotnē, strādājot un sniedzot iespēju skolotājiem, pedagogiem, aizbildņiem, vecākiem un arī citiem interesentiem apgūt būtiskākās lietas par:

 • bērnu, pusaudžu un cilvēku kopumā attīstības posmiem un to ietekmi
 • komunikācijas būtiskākajiem aspektiem – konflikti, izteikšanās, klausīšanās, uztveres nianses, dažādais un tā pieņemšanas un daudz kas cits
 • sociāli-emocionālajām kompetencēm
 • konfliktoloģiju, krīzi, konstruktīvu pieeju problēmām
 • savstarpējo, cilvēcisko saziņu, pašanalīzes iespējām un pienesumiem cilvēka attīstībā, stresa vadību un daudz citām noderīgām tēmām.

 

        Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai biedrības “Mediācijas telpa” FaceBook kontā kā arī uzrunāt mūs, ja Jums radās interese piedalīties kādā no metodisko materiālu aprobācijām.

 

 


Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds
no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
 

 

 

 Līdz šim esam

 

 • aktīvi darbojušies divās kampaņās "Mazais 100-gades pilsonis

 • veiksmīgi realizējuši SIF 2019 - “Latvijas iedzīvotāju, tai skaitā skolēnu un studējošās jaunatnes praktisko zināšanu uzlabošana, savstarpējās uzticēšanās un sadarbības veicināšanā ar sociāli atstumtajām sabiedrības grupām

 • izglītojuši skolotāju grupas  Gulbenē un Daugavpils novada 12 skolās nevardarbīgā komunikācijā, mobinga mazzināšanā, konfliktu risināšanā ar mediācijas metodē

 • apmācījuši Daugavpils novada 12 skolu jauniešus  vienaudžu mediācijā, kuras mērķis ir klausoties dzirdēt, reflektēt, cieņpildi komunicēt, pieņemt ikvienu dažādo un analizēt rīcība

 • apmācījuši profesionāļus, kuri ikdienā strādā ar mazaizsargātiem jauniešiem un viņu ģimenēm Daugavpils pilsētas Bāriņtiesā  nevardarbīgā komunikācijā, konfliktu risināšanā ar mediācijas metodē

 • izglītojušu Jēkabpils apvienoto skolu pedagogu kolektīvus pieņemšanas, sadarbības, komunikācijas, atbildības dalīšanas prasmē

 • kopā darbojušies ar audžugimenēm Vidzemē un Kurzemē, mācoties izprast un pieņemt "svešos" jauniešus, lai parādītu viniem iespēju lauku savai nākotnei

 • aktīvi un apzinīgi iesākuši un cītīgi turpinam Aktīvo iedzīvotāju fonda finansēto projektu "Kopā stipri!"