Par mums

Neformālās izglītības iestādes - Tālākizglītības centra mērķis ir palīdzēt veidot apzinātu skatījumu uz sevi, uz attiecībām un dzīvi.

Ar diskusijām , semināriem, lekcijām, darba grupām, radošajām darbnīcām dot ieskatu:

 • kā produktīvi veidot dialogu
 • kā būt proaktīvam dzīvē
 • radoši izpausties un izzināt apkārtni

Mēs vēlamies palīdzēt Jums veidot apzinātu skatījumu uz sevi, uz attiecībām un dzīvi.


 

Ar diskusijām, semināriem, lekcijām, darba grupām, radošajām darbnīcām dosim ieskatu
un papildināsim zināšanu apjomu,
ļaujot  apzināti veidot dialogu ar apkārtējo vidi,
kļūt radošākam un veselīgam visos līmeņos:

fiziskajā,   intelektuālajā,   emocionālajā,   sociālajā.

 


 

Pieaugušo neformālās izglītības iestāde

«Tālākizglītības centrs Dialoga māksla»

(Izglītības iestādes reģ.Nr.4380802206, IKVD)

piedāvā seminārus, lekcijas, mācību programmas:

 

Programmas semināriem un praktiskiem treniņiem:

 •  Skolotāji, vecāki un ikviens interesents:

·         “Konflikti un komunikācija starp dažādām cilvēku grupām, tai skaitā ar sociāli atstumto sabiedrības daļu. Mediācijas vieta un loma starppersonālā saskarsmē.” (sākot no 4 ak. stundām)

·         Konflikti. Komunikācija. Saskarsme. Emocijas. Paaudžu atšķirību pieņemšana (sākot no 4 ak. stundām)

·         Nevardarbīga un vardarbīga uzvedība skolu vidē. Sociālās grupas. Starppersonu saskarsmes un komunikācijas veicināšana. Brīvprātīgais darbs. (sākot no 4 ak. stundām)

·         MEDIĀCIJAS PAMATKURSS (32 ak. st.):
          Skolotāji, sociālie pedagogi

          Mediācijas principi un jēdzieni

          Domstarpību risināšanas veidi

          Mediācijas fāzes un procesa posmi

          Kopīgo un atsevišķo sesiju izmantošanas īpatnības

          Dialogs un saskarsme

·         Kompetenču izglītības ietvara padziļinātā apguve caur komunikatīvo kompetenci, mediācijas metodēm un supervīziju pielietojumu skolu sistēmā (32/36 ak. st.)

·         Komunikācijas   loma   ģimenes  un  skolas sistēmu  mijiedarbībā (sākot no 8 ak. stundām)

·         Komunikācijas loma ģimenes un skolas sistēmu mijiedarbībā (sākot no 16 ak. stundām) Tiesības un pienākumi vecākiem, pedagogiem, skolēniem/bērniem.
Konfliktu risināšanas metodes – mediācijas - vieta, loma un nozīmē ikdienas ģimenes dzīvē un darba kolektīvā.

 

 • Skolēni:

·         “Arī strīdēties ir jāprot!” (sākot no 4 ak.stundām)

·         Vienaudžu mediācija. Arī strīdēties ir jāprot! (32 ak.st.)

 

 • Iestādēm, darbakolektīviem:

·         Mediācija kā metode komunikatīvās kompetences paaugstināšanā darbā ar klientiem un kolektīvu. (sākot no 8 ak.st.)

·         Efektīva komunikācija un komunikācijas meistarība. Konflikti, konfliktu vadība un to risināšanas stratēģija. (sākot no 8 ak.st.)
  
·         Mobings kolektīvā, tā izpausmes veidu atpazīšana, nosaukšana un rīcība. Atbildības dalīšanas un lēmumu pieņemšanas prasmju attīstīšana.

 

 • “Bērnu un vecāku tiesības un pienākumi ceļa uz savstarpējo cieņu un izpratni”

  Klausītāji iegūs:

  ·         Izpratni par bērnu un vecāku tiesībām  un pienākumiem saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem

  ·         Izpratni par izglītojamo tiesībām  un pienākumiem saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem

  ·         Izpratni par Pedagogu un vecāku tiesībām  un pienākumiem saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem

  ·         Par ģimenes locekļu vajadzībām un to paušanas veidiem

  ·         Komunikācijas barjerām ģimenē

  ·         Vardarbības situācijām ģimenē un tās sekām.

  Apjoms: 8 ak.st. , Dalības maksas apjoms atkarīgs no norises vietas.

 • “Dialoga nozīme komunikācijā, tā pielietošana darbā ar grupām un individuālās konsultācijās”

  Klausītāju ieguvumi:

  ·         Prasmes klausīties un sadzirdēt

  ·         Prasmes runāt, lai sadzirdētu

  ·         Apgūs dialoga veidošanas pamatprincipus

  ·         Sapratīs, vai klienta personība ir resurss vai šķērslis sadarbībai

  ·         Izpratīs varas aspekta ietekmi darbā

  ·         Pratīs aktualizēt iekšējos resursus

  Apjoms: 4 ak.st. , Dalības maksas apjoms atkarīgs no norises vietas.

 

 • Vai un kāpēc dzīvot kopā vairākām paaudzēm

  Klausītāju ieguvumi:

  ·         Apgūs dzīves likumu izpratni

  ·         Izpratīs sievietes/vīrieša/bērna lomu

  ·         Pieredzēs savu vietu ģimenes sistēmā

  ·         Iepazīs stresu ietekmi uz attiecībām ģimenes sistēmā

  ·         Pratīs praktiski pielietot aizsardzības mehānismus

  Apjoms: 6 ak.st. , Dalības maksas apjoms atkarīgs no norises vietas.

 • “Pašizziņa. Tās nozīme darbinieka profesionālās noturības stiprināšanā”

  Klausītāju ieguvumi:

  ·         Nostiprināta profesionālā pašapziņa

  ·         Saņems emocionālu atbalstu

  ·         Mazināsies profesionālā izdegšana

  ·         Iegūs jaunas idejas un metodes darbam

  ·         Citi ieguvumi, atkarībā no sākotnējām vajadzībām

  Apjoms: 6 ak.st. , Dalības maksas apjoms atkarīgs no norises vietas.

 • “Dialoga un komunikācijas meistarklases”

  Sešu  dienu cikli, katru otro mēnesi pa 1 dienai.

  Apjoms: 6 dienas pa 6 ak.st. , Dalības maksas apjoms atkarīgs no norises vietas.

 • “Sevis apzināšanās ģimenē un kā tas palīdz manai profesionālajai izaugsmei”

  Klausītāju ieguvumi:

  ·         Nostiprināta pašapziņa, profesionālā identitāte

  ·         Turpmāk – mazinās profesionālā izdegšana

  ·         Saņemts emocionālais atbalsts

  ·         Iegūtas jaunas idejas un metodes darbam

  ·         Nostiprinātas esošās zināšanas un prasmes

  ·         Citi ieguvumi, atkarībā no sākotnējām vajadzībām

  Apjoms: 4 ak.st. , Dalības maksas apjoms atkarīgs no norises vietas.

 • “Profesionālā izaugsme un individuālā dzīves ceļa veicināšana”
  (uz E.O. Šarmera teorijas bāzes)

  Klausītājiem:

  ·         Palīdzēs ieiet telpā/teritorijā, kurā neesi bijis

  ·         Palīdzēs pieņemt novatoriskus lēmumus profesionālajā darbā un ikdienā

  ·         Sapratne par meditācijas nozīmi ikdienā

  Apjoms: 4 ak.st. , Dalības maksas apjoms atkarīgs no norises vietas.

 • “Emocionālā inteliģence – palīgs mediācijā.”

  Klausītāji apgūs :

  ·         spēju atpazīt savas emocijas

  ·          prasmi izzināt emociju cēloņus

  ·          atbildības uzņemšanos par savu uzvedību

  Klausītājiem būs iespēja atbildēt uz sekojošiem jautājumiem:

  ·         Kā atpazīt savas un otra cilvēka emocijas?

  ·          Kas mūs vieno, neskatoties uz katra individualitāti?

  ·          Kā efektīvi klausīties?

  Un runāsim par :

  ·         Stresa vadības metodikām

  ·          Empātijas spējām

  ·          Emociju nozīmi darba attiecībās

  ·          Psiholoģisko klimatu uzņēmumā

  Apjoms: 4 ak.st. , Dalības maksas apjoms atkarīgs no norises vietas.

 • “Produktīvas izaugsmes atslēga -Tavai emocionālā veselība

  Praktisks, intensīvs seminārs ar praktiskiem padomiem un uzdevumiem, sarunām, sajūtām, kustību!

  Mērķis: Apzināties savus resursus, ieraudzīt jaunas iespējas, izmantot tās un praktizēties!

  Klausītāju ieguvumi:

  ·         Sevis apzināšanās un būšana “šeit un tagad”. Praktiska realizācija.

  ·         Kāda ir rīcība, ja nevaram mainīt situāciju, apstākļus, citus.

  ·         Labsajūtas, prieka, mīlestības vairošana. Kur un kā?

  ·         Kas ir veiksmīga savu mērķu izvirzīšana un uzdevumu izpilde?

  Apjoms: 4 ak.st. , Dalības maksas apjoms atkarīgs no norises vietas.

 • Vīrietis un sieviete  atškirīgais un kopējais.
  Kopīgās koptelpas - ģimenes -veidošanas principi.

  lekcijā uzzināsiet :

  ·         cilvēka un personības uzbūve, dzīves lomas;

  ·         atširīgais vīrietī un sievietē;

  ·         ģimenes veidošanas pamatprincipi : ģimenes sistēmas veidi, kopīgas telpas izveidošana,

  ·         ģimenes locekļu tiesības un pienākumi, ģimenes inženierija;

  ·         kā dzīvojot ar vīrieti palikt par sievieti un kā dzīvojot ar sievieti palikt par vīrieti.

  Apjoms: 4 ak.st. , Dalības maksas apjoms atkarīgs no norises vietas.

 • Mediācijas apmācību kursu 120 akadēmisko stundu apmērā.

  Šis kurss ir  paredzēts interesentiem, kas vēlas kļūt par mediatoriem un kārtot sertificēta mediatora pārbaudījumus,kā arī  vēlas apgūt dialoga un konfliktu risināšanas pamatprasmes, lai tās sekmīgi izmantotu gan profesionālajā darbībā, gan ikdienas dzīvē.

  Kursa struktūra: kurss tiek veidots kā  piecu moduļu intensīva apmācība. Četros moduļos (katrs pa divām dienām) apmācību dalībnieki apgūs mediatora darbam nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktizēs mazās grupās, īpaši uzsverot praktisko mediatora prasmju apguvi. Piektais modulis ietvers katra apmācību dalībnieka individuālu praktizēšanos saņemtā uzdevuma apjomā un rakstisku pārbaudījumu, kurš sastāvēs no vairākiem atsevišķiem uzdevumie. Atbildes būs  jāiesniedz 5dienu laikā pēc kursa pabeigšanas, lai nokārtotu pārbaudījumu un saņemtu apliecību par mediācijas kursa apguvi.

  Mācību metodes: Lekcijas, praktiskie vingrinājumi mazās grupās, mediācijas lomu spēles, mācību filmas, grupas diskusijas, refleksija, teorētiskais kopsavilkums par apgūto.

  Pasniedzēju / dalībnieku skaita proporcija: Praktisko iemaņu efektīvam treniņam un aktīvas atgriezeniskās saiknes nodrošināšanai no mācībspēku puses kursa laikā pasniedzēju / dalībnieku skaita proporcija ir 2 pasniedzējs /6-12 dalībnieki.

  Sekmīgu vērtējumu saņēmušiem dalībniekiem tiek izsniegts Tālākizglītības centra “Dialoga māksla” ( biedrība Apvienība I.K.P.”) kursa sertifikāts. Lai iegūtu kursa beigšanas sertifikātu, priekšnosacījums ir visu nodarbību apmeklējums un sekmīga rakstiskā pārbaudījuma nokārtošana.

  Ja kursa gaitā vai eksāmenā dalībnieka vērtējums ir nepietiekams, tiek izsniegts apliecinājums par piedalīšanos kursā.

  Mācību kursa laikā dalībnieki apgūs sekojošo:

  -   Mediācijas pamatprincipi, jēdzieni. Mediācijas pirmsākumi.

  -   Domstarpību risināšanas veidi

  -   Mediācijas fāzes , procesa posmi. Kopīgo un atsevišķo sesiju izmantošana. Komediācija.

  -   Dialogs un saskarsme. Sarunu vešana un jautājumu tehnikas.

  -   Mediantu  vajadzības un intereses. Atšķirību ieraudzīšana.

  -   Advokātu, konsultantu loma, atbalsta personu loma mediācijas procesā.

  -   Mediatora ētikas Kodekss.

  -   Mediācijas priekšrocības konfliktu risināšnā.

  -   Mediatora loma, īpašības , pienākumi, atbildība procesa vadīšanā. Lomu spēles, prasmju nostiprināšana.

  -   Moderācija, kā mediācijas instruments.

  -   Mediācija un jurisdikcija.

  -   Konflikta teorija. Atšķirības konfliktu apstrādes metodikā.

  -   Komercmediācija. Tās īpatnības.

  -   Personīgaismediatorastilsunpraksesorganizācija.

  -   Mediatoru sertifikācijas prasības Latvijā.

  -   Mediatora efektivitāte  - pašpieredze, sevis izziņa un apzināšanās.

  -   Atšķirības mediācijas vadīšanas veidos.

  -   Emocijas mediācija. Ļoti emocionālu konfliktu apstrāde un analīze.

  -   Komunikācijas teorijas, sistēmteorija.

  -   Bērnu tiesību aizsardzība.

  -   Mediatora tālākizglītība.

  -   Mediācija Latvijā. Valsts atbalsta programmas.

  -   Pārrobežu un starpkultūrumediācija .

  Pēc pieteikuma anketas saņemšanas tiks elektroniski nosūtīts rēķins, ar apmaksas termiņu 3 dienas vai cits termiņš pēc rakstiskas vienošanās.


  Informācija: 29221053 ( Viktorija Portere) , 26160403 (Lolita Terēze Nicmane)

  pieteikšanās: PIETEIKUMA ANKETA - KONTAKTI

  Piesakoties lūdzu norādīt savu vārdu, uzvārdu, profesiju, organizāciju, telefona numuru, e-pastu, rekvizītus rēķina nosūtīšanai.

  Pēc pilnas grupas nokomplektēšanas ar Jums tiks saskaņoti nodarbību laiki.

  Dalībnieku skaits ierobežots.

DALĪBNIEKA PIETEIKUMA ANKETA